top of page
13.png

Leòmhann-chridhe

Written by Marcas Mac an Tuairneir and Adam Holmes

Produced by Adam Holmes

a0699341394_16.jpg

Buy Now on Bandcamp

Leòmhann-chridhe

Saighead sonn às an tomada-tàmh –

bu sin do ghràdh, bu sin do ghràdh.

Le beuc an leòmhainn,

’s tu dh’ùraich brìgh mo shaoghail

is lean sinn oirnn maraon,

ach cùisean caoin air ascaoin.

 

Ò, dhiùlt thu cleachdadh is cuing,

cha robh riaghailt air do ghràdh,

is fhad ’s a dh'fhanas tu seo na mo char

glèidhidh sinn saorsa...

glèidhidh sinn saorsa eadarainn.

 

Crùb rium agus leig dhìot sgìths,

bidh thuirle thairle feitheamh oirnn

nuair a dh’èireas a’ ghrian.

Crùb rium, is do cheann ri mo chlèibh,

cùm do làmh an-seo nam làimh,

cùm rium, bualadh leòmhainn-chridhe.

 

Darach buan gu là cian a’ bhràth' –

is sin do ghràdh, is sin do ghràdh.

Le beuc an leòmhainn

’s tu dhùbhlanaich mo dhùil,

’s na do chuisle buille gaoilm

chì mi cùram na do shùil.

 

Chan eil crìoch air ar co-thràth

chan eil cuideam air an uair

is fhad ’s a dh'fhanas tu seo nam char

glèidhidh sinn saorsa,

glèidhidh sinn seòrsa eadarainn.

 

Crùb rium agus lèig dhìot sgìths,

bidh thuirle thairle feitheamh oirnn

nuair 's a dh’èireas a’ ghrian.

Crùb rium, is do cheann ri mo chlèibh,

cùm do làmh an-seo nam làimh,

cùm rium, bualadh leòmhann-chridhe. 

A bolt out of the blue –

that was your love, your love.

With the lion's roar,
your renewed by world
and on we went together,
with things forever changed.

Oh, you rejected convention,
your love had no rules,
and as long as you stay beside me
we'll capture freedom...
we'll capture freedom between us.

Coorie in and release your slumbers,
the hurly-burly will still be waiting for us
when the sun rises.
Coorie in, with your head on my chest,
keep your hand here in my hand,
and your lionheart beating against me.

Everlasting oak until doomsday 

that's your love, your love.

With the roar of a lion,
you challenged my expectations,
and in your pulse is the beat of love,
I see your care for me in your eyes.

There is no end to our evening,
the hour itself is weightless
and as long as you stay beside me
we'll capture freedom,
we'll capture freedom between us.

Coorie in and release your slumbers,

the hurly-burly will still be waiting for us

when the sun rises.

Coorie in, with your head on my chest,

keep your hand here in my hand,

and your lionheart beating against me.

bottom of page