top of page

Marcas Mac an Tuairneir

ceòlmhor │ musical

Tha Marcas am measg nan òranaichean as ùr-nòsaiche air Gàidhealtachd na h-Alba. Choisinn e duais an òrain ùir aig a’ Mhòd Nàiseata Rìoghail ann an 2018 is aig a’ Mhòid Bhiortail ann an 2020.

 

Tha e air òrain a sgrìobhadh leis na ceòladairean as fheàrr ann an Alba agus Rachel Walker, Màiri Anna NicUalraig, Nick Turner, Adam Holmes, Gillie NicCoinnich,Ainsley Hamill agus Pàdruig Moireasdan nam measg.

 

Mar sheinneadair traidiseanta, bha e ann an cuairt dheireannach Bonn-òir a’ Chomuinn Ghaidhealaich ann an 2016 is 2021 agus Bonn-òir an t-Seann-nòis ann an 2019.

Ach ’s aithne Marcas air feadh Alba mar Rìgh Pop na Gàidhlig le trì òrain shingilte gan cur a-mach – ‘Fichead ’s a h-Ochd’, ‘Bruidhinn’ is ‘Nochd’. Tha a' chiad chlàr-ciùil aige, 'Speactram', ri fhaotainn a-nis aig Watercolour Music.

Marcas is one of Gaelic Scotland's most exciting singer-songwriters, having won the award for the best new Gaelic song at the Royal National Mòd in 2018 and the Virtual Mòd in 2020

He has written songs with some of Scotland's favourite musicians including Rachel Walker, Mary Ann Kennedy, Nick Turner, Adam Holmes, Marit Falt, Gillie MacKeznie, Ainsley Hammill and Pàdruig Morrison.

 

As a traditional soloist, he was Mòd Gold Medal finalist in 2016 and 2021 and a Traditional Gold Medal Finalist in 2019.

But Marcas is known throughout Scotland as the King of Gaelic Pop, with three singles given a commercial release - 'Fichead 's a h-Ochd', 'Bruidhinn', and 'Nochd'. His début album 'Speactram' is out now with Watercolour Music.

Game Challenge Twitter Header.png
_DSC0206-1.jpg

Seinn Mharcais │ Marcas' Singing

“Rìgh Pop na Gàidhlig”

"The King of Gaelic Pop"

Rachel Kennedy - Rapal

"A stunning piece of pop"
Peter Burnett, Bella Caledonia

"Brilliant!"
George Gunn

 

“Là Luain - a poignant ballad tugging at everybody's heartstrings

FolkWorld

 

“a haunting, evocative love song”

Billy Rough, FolkRadio.co.uk

 

“The wistful opener, Là Luain sets the bar high”

James Gilchrist, The Scotsman

 

“Grioglachan’ is a poignant song of praise and dedication

ARC Music

“ Anthemic in its approach, Marcas Mac an Tuairneir's Grioglachan (Constellation) sets Mary Ann’s incomparable voice alongside an initially restrained piano, low whistle and electric guitar to celebrate the life of Mary Ann’s great friend and founding member of Cliar, Maggie Macdonald"

Neil McFadyen, FolkRadio.co.uk

 

Òrain Mharcais │ Marcas' Songs

Duaisean │ Awards

2016
Best Collaboration (alongside Mary Ann Kennedy) – Saboteur Awards – Longlist

2018

Duais an Òrain Ùir - Royal National Mòd - First Place

2020

Duais an Òrain Ùir - Virtual Mòd - First Place

_DSC0201-1.jpg
bottom of page