top of page
3.png

Buille Brag

Written by Marcas Mac an Tuairneir and Nick Turner

Produced by Nick Turner

a0699341394_16.jpg

Buy Now on Bandcamp

Buille Brag

Gheàrr mi slighe

o stèisean St Enoch fo stoirm.

Dìle bhàite;

Dhealaich a’ ghealach na neòil.

Fliuch le fallas;

Cha bhithinn às d’ aonais.

Saoil, a bheil thu feitheamh rium,

aig ceann leacan airgid le gàir’?

 

Buille, buille, brag;

air leacan Sràid Bhochanain.

Buille, buille, brag;

ruith mi drithleach tro na gathan.

Buille, buille, brag;

brògan boillsgeach a’ plubadaich sna lòintean

Buille, brag;

a’ togail Sràid Bochanan san sgleò.

 

Rinn thu faire;

o fhasgadh Talla Consairt fo stoirm

Dìle bhàite;

dhealaich mo chumadh an sgleò.

Chùm mi dìreach;

bha fhios gum bithinn dìleas.

Saoil an tig thu còmhla rium;

an danns sinn o chiaradh gu là?

 

Buille, buille, brag;

air leacan Sràid Bhochanain

Buille, buille, brag;

ruith mi drithleach tro na gathan

Buille, buille, brag;

brògan boillsgeach a’ plubadaich sna lòintean

Buille, brag;

a’ togail Sràid Bochanan san sgleò.

 

Buille, buille, brag;

an danns sinn le chèile,

air leacan Sràid Bhochanain,

o chiaradh gu là?

I cut a path;
from St Enoch's great station.
Pishing rain;
the moonlight dissected the clouds.
Wet with sweat;
I wouldn’t be without you.
Wonder if you’re waiting for me
at the top of the silvery paving with a smile?


Bang, bang, boom;
on the flagstones of Buchanan Street.
Bang, bang, boom;
I ran sparkling through the streetlight.
Bang, bang, boom;
shimmering shoes splashed in the puddles.
Bang, bang, boom;
Buchanan Street ascendent through the blur.


I kept watch
sheltered at the great Concert Hall
Pishing rain;
your form soon dissected the blur.
You kept apace;
you know I’d be faithful.
Wonder if you’ll join me;
will we dance from dusk til dawn?

Bang, bang, boom;

on the flagstones of Buchanan Street.

Bang, bang, boom;

I ran sparkling through the streetlight.

Bang, bang, boom;

shimmering shoes splashed in the puddles.

Bang, bang, boom;

Buchanan Street ascendent through the blur.

Bang, bang, boom;

will we dance together,

on the flagstones of Buchanan Street,
from dusk til daylight?

bottom of page