Marcas Mac an Tuairneir

co-obrachail │ collaborative

Tha Marcas air gunn bhliadhnaichean a chur seachad a' cumail cor na Gàidhlig air adhart agus a' cruthachadh chothroman do dhaoine eile. 

Am measg na h-obrach saor-thoileach seo, tha Marcas air a bhith air bòrd-stiùiridh Leabharlann Bàrdachd na h-Alba fad ceithri bliadhna, a' toirt guth do dh'dfheumannan bàird is luchd-leughaidh na Gàidhlig. An-uiridh, chaidh e na bhall bòrd-stiùiridh Ionad Sgrìobhadairean na h-Alba, cuideachd.

Tha tagradh is in-ghabhaltas aig cridhe obair Mharcais agus, a bharrachd air na dreuchdan seo, tha e air pannalan comhairleachaidh airson Urras Leabhraichean na h-Alba agus Comann Crann na h-Alba.

Bidh Marcas a' lìbhrigeadh bhùithtean-obrach air feadh na rìoghachd agus air-loidhne gus cothrom leasachadh sgrìobhaidh a thoirt do dhaoine a thogadh peann ri cruthachaileachd.

Marcas has spent a long time promoting the Gaelic language and building opportunities for others.

Amongst this volunatary work, Marcas has been a board member at the Scottish poetry Library for four years, giving voice to the needs of Gaelic poets and readerships. Last year, he also became a board member of the Scottish Writers' Centre.

Advocacy and inclusion are at the heart of Marcas' work and, in addition to these roles, he is a member of advisory panels for The Scottish Book Trust and The Saltire Society.

Marcas delivers workshops throughout Scotland and online to empower emergent writers to pick up the pen and shape their own creativity.

marcas water.jpg

Obair le Marcas│ Work with Marcas

Thanks for submitting!

2017-12-01 (11).png
SPL-logo-black-portrait.jpg
FedLogo GaelicFinal[16283].png
ScottishWritersCentre-logo.png
rGorxR3m_400x400.jpg
1519952483034.png