top of page

Marcas Mac an Tuairneir

LÈIRSINNEACH │ VISUAL

'S e an glasadh-sluaigh, ri linn Covid-19 a thug air grunn dhaoine cruthachail an cuid obrach a chur air loidhne agus Marcas nam measg. Le sin, thug sin air sgilean ùra a ionnsachadh a thaobh cruthachadh is deasachadh bhideo, fuaim agus ùrlaran meadhanan-sòsisealta a chleachdadh gus luchd-èisteachd is -leughaidh seana is ùra a choinneachadh.

Tha Marcas air a bhith beò air na meadhanan sòisealta fad ùine mhòr le deagh shluagh ga leanntainn air Facebook, Twitter is Instagram. Ann an 2020 chruthaich e pròifil air TikTok agus 's ann an-sin a tha an luchd-leantainn as motha aige - còrr is 9k.

Bidh Marcas ag ùrachadh an sianal YouTube aige gu cunbhalach le film-dhàin agus bhideothan-ciùil. Tha e a-nis am measg nan sgròbhadairean as motha a bhios ag obair le film-dhàin ann an Alba gus dreach lèirsinneach a chur air a chuid fhaclan. B' e am film-dhàn aige 'An Leabhar II' a choisinn àite am measg nan Dàn as Fheàrr de 2020 aig Leabharlann Bàrdachd na h-Alba - a' chiad film-dhàn a bha riamh air an liosta sin.

The Covid-19 meant that many creatives found new pathways for their work online and Marcas was one of them. It allowed him to develop new skills in creating and editing video, sound and using social media platforms to encounter new and existing audiences and readerships.

Marcas has been a lively feature on social media for a long time, with a healthy following on Facebook, Twitter and Instagram. In 2020 he created a profile on TikTok and it is there that he now has his largest following - over 9k.

Marcas updates his YouTube channel regularly with film-poetry and music video. He is now amongst one of Scotland's leading exponents of film-poetry, bringing a visual dimension to his words. His film-poem 'An leabhar II' secured a place on the Scottish poetry Library's Best Poems of 2020 - the first film-poem to feature on the list.

_DSC9999-1_edited.jpg
2017-12-01 (11).png
_DSC0367.jpg
bottom of page