top of page
Image by Nader Abushhab

ainneamhag

Phoenix

Rugadh mi leis a’ chìrean thogta –

sradag dhubh
thar chuach mo chinn.
 

Thogadh mi leis an eòlas –

sradag buaidh
thar ùine a leiginn.

 

Cha do dh’aithnich mi

riomball mum làthaireachd:
fàinne-solais, a’ deàrrsadh
air m’ itean òir is corcair.

 

Nam bhroinn, bha mi nam theine,
le lasair, sìor-luaisgeach.

Air iteal anns a’ choille dhuirch’,
cha robh mi riamh an dùil
m’ ifrinn a thoirt gu buil, ach
sìor-atharrachadh nan darach àrsaidh
a shoilleireachadh leis an deò.

 

Ribeadh mi ann an cliabh reachd –

samhla smachd
a chuingich m’ itealachd.

 

Mhùchadh mi le làmh an ùghdarrais –
samhla tost
a chuingich m’ fhilidheachd.

 

Nam bhroinn, bha mi nam theine,
le lasair sìor-luaisgeach.

M’ iteagan gan leigeil bhuam,
ron fheadhainn a ghabh suim air
soillse is a bhòidhchead, gus
sìor-atharrachadh nan dòchas lag
a shoilleireachadh leis an deò

 

Is bho neoni mo luaithrich,
dh’èirich mi dhan iarmailt.

Bu mhi an ainneamhag a-rithist,
air iomain osag saorsa.

 

Nam bhroinn bha mi nam theine,
le lasair, sìor-luaisgeach.
M’ usgaran tilgt’ bho mo ghob,
mar riadhan a stiùireadh
gu sìorraidheachd is a dualachd:
sìor-atharrachadh mo cheud-dhàin
a shoilleireachadh leis an deò.

I was born with a cockscomb –

a flash of black

across the dome of my head.

 

I was raised with knowledge –

a flash of faculty

I would emit over time.

 

I never perceived

a nimbus around my presence:

a halo, glowing

on my golden, crimson wings.

 

Inside I was afire,

with a turbulent flame.

Flying through the darkened forest,

I never planned to bring forth

my own Inferno, but

the complexity of ancient oaks,

illuminated with the rays.

 

I was ensnared in a cage of dogma –

A symbol of power

that yoked my flight.

 

I was strangled by autocratic hand –

A symbol of silence

that yoked my verse.

 

Inside I was afire,

with a turbulent flame.

My feathers falling from me,

to those who knew

heaven and its beauty and

the complexity of faint hopes,

illuminated with the rays

 

And from the chaos of my ashes,

I rose into the firmament.

I was the phoenix again,

billowed by freedom’s fair wind.

 

Inside I was afire,

with a turbulent flame.

Pearls cast out of my beak,

like a trace, trailing to

eternity and its potential:
the complexity of my hundred-song,

illuminated by the rays.

air ais

bottom of page