2017

Grioglachan

words: Marcas
music: Mary Ann Kennedy

Mary Ann Kennedy
An Dàn: Gaelic Songs for a Modern World
(Watercolour Music)


Black Sky

Grioglachan │Constellation

"Mothaichear aig meadhan-oidhche,
reul eile nach fhacas riamh. 
Ùr-thaisbeanta san iarmailt,
’s e liath macanta mìn."

Black Sky