top of page
14.png

Nua-nòs

Written by Marcas Mac an Tuairneir and Nick Turner

Produced by Nick Turner

a0699341394_16.jpg

Buy Now on Bandcamp

Nua-nòs

Nach cluinn thu fuaim a’ gheallaidh,

fonn tha beò am beul nan òg?

Cuiridh e crith san talamh,

nua-nòs mar shil o neòil.

 

Bris gach crìoch,
is bàth a-nis gach bacadh-mara –

tarraing clàr-tìr’ as ùr.

 

Clach air chloich,

togaidh sinne ar rùn,

is dòchas neartaicheas dùil

is dreach na tìr

nach leibh no leinn.

 

Braon is deòir,

ruith nan aibhnichean buan,

ò, gèill a-nis don an t-sruth

is leanam thu

a-mach don t-sìorraidheachd.

 

Nach cluinn thu srannd ag èirigh,

is an ceòl tha ùr don chluais?

’S fhada a bh’ againn foighidinn,

searbh den aona dhuan.

 

Sgaoil gach seòl,
is lean a’ bhoillsg air oir nan speuran –

siubhail fo reul-iùil òir.

 

Làmh ri làimh,

thoir gach ceum gu buil

is gaisge chinnticheas goil,

is onair cridh’

a stiùireas sinn.

 

Cor is ciall,

tionnsgalachd agus spèis,

ò, tog a-nis an ùr-shèist.

’S aos-dàna sinn

a mhaireas sìorraidheachd.

Don't you hear the sound of promise,
a tune alive in the mouths of the young?

It sends a shiver through the landscape,

a new way, like rain from the clouds.

 

Breach every border,
and drown now every sea barrier –

draw the map once more.

Stone upon stone,
it's we that will build our desire,
it is hope that strengthen's expectation
and the complexion of the land,
neither yours or ours.

Sweat and tears,
the eternal run of the rivers,
oh, succumb to the flow
and I'll follow you
out towards eternity.

Can't you hear the buzz rising,
and the music new to the ear?

Long have we been patient,
sick of the same old tune.

Unfurl each sail,
and follow the sparkle on the edge of heaven –

travel under a golden lodestar.

Hand in hand,
achieve each step,

bravery will always win out
with an honest heart
to lead us.

Status and prudence,
innovation and respect,
oh, raise now the new refrain.

We are the bards
that will last an eternity.
 

 


 

bottom of page